Skip to main content
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ»

Αντικείμενο – Σκοπός

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής (Π.Μ.Σ.Ι.) είναι η εξειδίκευση διαφόρων επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην Ιατρική. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί την συνέχεια του Π.Μ.Σ. στην «Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία», που λειτούργησε την τελευταία πενταετία (1998-2003, ΦΕΚ 942/2-9-1998), και έχει ήδη συμβάλλει και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στο μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.Ι. είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Σκοπός του είναι η επιλογή και η εκπαίδευση των αρίστων ανάμεσα στους αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία και η κατεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων όπως σήματα ή εικόνες, στις επιστημονικές διαδικασίες για την ανακάλυψη γνώσης μέσα από την χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονους ιατρικούς τομείς όπως η μοριακή βιολογία, η συστημική φυσιολογία κλπ.

Το Π.Μ.Σ.Ι., εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του κατά την διάρκεια των ετών 1998-2003, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Η προτεινόμενη παρέμβαση έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο και το ΕΣΥ, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική βιομηχανία ιατρικών εξοπλισμών και λογισμικού που δραστηριοποιείται στις ιατρικές υπηρεσίες. Έχει ακόμη σκοπό να εκπαιδεύσει προσωπικό, που θα μπορεί στη συνέχεια να διεξάγει ανταγωνιστική βασική, εργαστηριακή, κλινική, κοινωνική και εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα, στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής.

Οι επιστήμονες αυτοί αναμένεται ότι θα συνδυάσουν καλύτερα την ερευνητική εμπειρία και γνώση με την εφαρμοσμένη ιατρική πράξη, στα πλαίσια των ιατρικών ειδικοτήτων τις οποίες θα ασκήσουν, αναβαθμίζοντας έτσι ποιοτικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σήμερα είναι δυνατό να προσφερθούν μόνο στο εξωτερικό, με άμεση συνέπεια το μεγάλο όφελος του μέσου Έλληνα πολίτη.
Τέλος η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας, πέραν των θετικών κοινωνικών επιπτώσεων όπως η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, θα έχει και θετικές οικονομικές επιπτώσεις, περιορίζοντας τον αριθμό των ασθενών που προσφεύγουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, και εξορθολογικεύοντας τις δαπάνες υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές στην αντιμετώπιση χρονίων ασθενών, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και τηλεματικής.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ.Ι. απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Οι επιμέρους κατευθύνσεις-εξειδικεύσεις είναι οι παρακάτω:
1. Βασικής Ιατρικής Έρευνας, 2. Κλινικής Ιατρικής Έρευνας, 3. Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ.Ι. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας, (ή του εξωτερικού με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πτυχιούχοι άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας (καλύπτουν εφόσον επιλεγούν ποσοστό μέχρι 10% του αριθμού των θέσεων). Για όλους απαιτείται βαθμός πτυχίου 6,50 και άνω.

Χρονική διάρκεια

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣΙ) διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία.

Το Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο α΄ εξάμηνο παρακολουθούν υποχρεωτικά από 6 μαθήματα κορμού, τρεις ημέρες την εβδομάδα που είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και εκπαιδεύονται στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Τεχνολογία και Επικοινωνία. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 διδακτικές ώρες ανά μάθημα, 5 ECTS ανά μάθημα, 30 ECTS το εξάμηνο).
Στο β΄ εξάμηνο παρακολουθούν υποχρεωτικά από 6 μαθήματα κορμού, τρεις ημέρες την εβδομάδα που είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και εκπαιδεύονται στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Τεχνολογία και Επικοινωνία. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 διδακτικές ώρες ανά μάθημα, 5 ECTS ανά μάθημα, 30 ECTS το εξάμηνο).
Στο γ΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει έναν αριθμό από μία λίστα εξειδικευμένων σεμιναρίων ή /και workshop Ιατρικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας, το άθροισμα των οποίων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 ECTS. Τα σεμινάρια και τα workshops θα είναι των 3 ή 4 ή 5 x2 hrs τα οποία θα έχουν τα αντίστοιχα ECTS. Παράλληλα αρχίζει η μελέτη και συλλογή υλικού της Διπλωματικής του Εργασίας 15 ECTS. 30 ECTS το εξάμηνο.
Στο δ΄ εξάμηνο συνδέονται με Μονάδα της Ιατρικής Σχολής, παρακολουθούν και συμμετέχουν στις εργασίες και στην έρευνα που ορίζεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή και εκπονούν διπλωματική εργασία που υπόκειται σε αξιολόγηση. 30 ECTS το εξάμηνο.
Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, τρεις φορές την εβδομάδα. Η πρακτική άσκηση, όπως και η ερευνητική εργασία του δ΄ εξαμήνου γίνονται μετά από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, σε ώρες εργασίας των Μονάδων.

Όργανα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι τα εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής που έχει τη συνολική ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., με βάση τις προτάσεις των Τομέων.
2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Σχολής που έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση της πολιτικής της Σχολής σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και για θέματα διοίκησης και οργάνωσης του Π.Μ.Σ.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) της Σχολής, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων της Σχολής.
4. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής, όπως και ο αναπληρωτής του, ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣΙ

Η Γραμματεία του ΠΜΣΙ στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ, τηλ. και φαξ: 2310 999339, email : pmsi@med.auth.gr

Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση .

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία